תקנון האתר ותנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מבוא:

 1. העמותה מאפשרת לגולשים באמצעות אתר זה לתרום כספים לטובת מטרות העמותה ולצרכיה, בדרך פשוטה, נוחה ומהירה.
 2. כל שימוש באתר לרבות מתן תרומה באתר מהווה הסכמה לנהוג על פי הוראות תקנון זה, אנא קראו את התקנון בעיון.
 3. התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לכל המינים כאחד.
 4. כותרות הסעיפים נועדו לשם נוחות ואין לעשות בהם שימוש לשם פרשנות התקנון.

תנאים כלליים:

 1. רשאים לתרום לעמותה באמצעות האתר בני 18 ומעלה בלבד.
 2. העמותה אינה מתחייבת להעניק לתורמים כל תמורה בגין תרומת הכספים.
 3. מבצע הפעולה (להלן: "התורם") רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב או לביטול הפעולה. ניתן לבטל את הפעולה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה באתר האינטרנט. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה אותה עת בחברת האשראי, ביטולים יעשו על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 4. העמותה מתחייבת להשתמש בכספי התרומות למימוש מטרות העמותה בלבד.

אבטחת מידע:

 1. האתר מאובטח באמצעות חברת קארדקום לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI.
  בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תבצע המערכת בדיקה של כרטיס האשראי מול חברת האשראי; במידה והפעולה אושרה ע"י חברת האשראי, יתבצע חיוב ובסמוך תשלח לתורם קבלה על התרומה באמצעות המייל. במידה והפעולה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל על כך התורם הודעה מתאימה ועל מנת להשלים את הפעולה על התורם ליצור קשר עם משרדי העמותה במייל: asakeisar@gmail.com.
 2. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

הגבלת אחריות:

 1. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 2. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המשתמש תחול על המשתמש, והמשתמש יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל העמותה ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתמש.
 3. המידע מוגש ע"י העמותה כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. העמותה אינה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו.
 4. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או רפואי ו/או ייעוץ כלל.
 5. המשתמש מתחייב לבדוק בעצמו כל מידע כאמור ומצהיר, כי לא יסתמך על המידע המופיע באתר.
 6. העמותה  והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה ו/או בעקבות הגלישה והשימוש באתר זה ובמידע המופיע בו.
 7. הקישורים (לינקים) מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין העמותה או מי מטעמה נושאים או יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם לגולש כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.
 8. במקרים שאינם בשליטת העמותה ו/או נובעים מכוח עליון, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לתורם או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 9. העמותה תהא רשאית למנוע מהמשתמש מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו לפי שיקול דעתה לרבות במקרה בו הפר המשתמש תנאי מתנאי התקנון ו/או מסר פרטים שגויים במתכוון בעת השימוש באתר ו/או ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או ביצע המשתמש מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות האתר.

פרטיות:

 1. העמותה ו/או מפעיל האתר (להלן: "מפעיל האתר") יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.
 2. מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמשים באתר העמותה ולא לעשות בו כל שימוש לצורכי העמותה, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.
 3. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 4. מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע ממפעיל האתר לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו מאת הגורמים המוסמכים, בכפוף לכל דין.  

כללי:

 1. אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.
 2. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה יובאו להכרעה בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז תל אביב יפו.  
 3. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות תקנון זה.